top of page

MOXO  Dikkat Testi; Okul çağı çocuklarının öğrenme sürecini, yetişkinlerin günlük hayatlarındaki işlevselliklerini etkileyen ve sık karşılaşılan sorunların başında gelen “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun(DEHB/ADHD)” tespitinde kullanılmaktadır.     

       

DEHB’nin dört ana semptomu olan dikkat eksikliği , zamanlama problemi , dürtüsellik ve hiperaktivite düzeyinin  objektif olarak ölçülmesini sağlamaktadır.  Testin en önemli özelliği bireyin “hedef göreve” odaklanarak, testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi yani çeldiricilerle baş edebilmesidir.    Birey; bunu başarabilmek için çeldiricilerin aktif inhibisyonunu sağlamak zorunda kalmakta, bu da testin ölçmek istediği semptomları ayırt edici/belirgin şekilde ölçmesini sağlamaktadır. Tıpkı günlük hayatta olduğu gibi bireyin hedef davranışı gerçekleştirirken karşılaştığı, davranışı engelleyici, etkileyici ya da  yön değiştirici çelidiriciler karşısında nasıl pozisyon aldığına dair bilgiler sunmaktadır.

MOXO ÇOCUK TESTİ: 6-12 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarlanmış olup, uzmanların “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun(DEHB)” tanısında ve hasta gözlem süreçlerine yardımcı bir araç olarak kullanılmaktadır. MOXO Çocuk Testi, yaş ile uyumlu çeşitli uyaran ve çeldiriciler içeren, 15 dakikalık online uygulanan bir testtir.

 

MOXO GENÇ&YETİŞKİN TESTİ: 13-65 yaş arası yetişkinler için geliştirilmiş, uzmanların DEHB tanısı ve hasta/danışan gözlem süreçlerine yardımcı bir araç olarak kullanılmaktadır. Moxo Testi bireyin görsel ve işitsel çeldiriciler karşısında tepki verme (dikkat-dürtüsellik-hiperkativite ve zamanlama) düzeyini ölçen ve bilgisayar üzerinden yapılan Nöro-Kognitif bir testtir.

 

***Moxo Dikkat Testi Uzman Hekim ve Psikologlar tarafından uygulanan (bireysel  görüş ve duygu içermeyen), objektif veriler sunan online uygulanan bir testtir.   

Neden Moxo Dikkat Testi kullanmalısınız ?

 • Moxo Dikkat Testi dünyada 50’den fazla ülkede kullanılmaktadır. Ülkemizde de 1750’den fazla klinik ve merkezde uzmanlar tarafından güvenle kullanılan, objektif veriler sunan, bilgisayar tabanlı yeni kuşak Nörokognitif Test’tir.

 • Moxo Testi; DEHB’nin 4 temel bileşeni  olan “dikkat, zamanlama, dürtüsellik, hiperaktiviteyi” görsel ve işitsel çeldiriciler eşliğinde  objektif olarak ölçmektedir.

 • Moxo Test uygulama sonucunda sorunun tanılanması ve takibi için kişiye özel sonuç raporları otomatik olarak alınmaktadır.

 • MOXO Dikkat Testi uzmanın klinik görüş ve değerlendirmesine yardımcı olan bir araçtır.

Çapa 4

İnsan hayatının her döneminin kendine özgü gelişimsel özellikleri ve bu özelliklerin getirdiği sosyal-duygusal ve davranışsal sonuçları söz konusudur. Çocukluk çağına ve ergenlik çağına özgü temel sorunlar, gelişim özellikleri çerçevesinde ele alınarak, birey ekseninde ve içinde bulunduğu aile, sosyal çevre dikkate alınarak çalışılır.

0-18 yaş aralığında;

 • Ayrılma-bireyleşme

 • Okula başlama

 • Gruba katılma - Arkadaş edinme

 • Davranış sorunları

 • Öğrenme sorunları

 • Dikkat eksikliği - Hiperaktivite

 • Fobiler - Sosyal fobi

 • Sınav kaygısı… sıkça çalıştığım konuların başında gelmektedir.

Çapa 1
Çapa 2

Her çocuk özeldir anlamak ve anlaşılmak ister.  Gelişim basamakları evrensel özellikler taşıdığı kadar kişiye özgü nitelikleri de kapsar. Gelişimleri itibariyle algı ve kavrama düzeyleri kronolojik yaşlarından yüksek, sporda, sanatta, müzikte ve kişiler arası ilişkide ortaya koyduğu başarılarıyla akranlarının belirgin biçimde önünde seyreden çocuklar vardır ve bu çocuklar da kendilerine özgü özellikleri ile tanınmak, anlaşılmak isterler(ve bazen bu durum bir problem sinyali ile açığa çıkabilir). 

Bu noktada "çocuğun tanınması, değerlendirilmesi, kapasite tespiti varsa sorunların analizi, çözüm önerileri ve aile danışmanlığı" çok önem kazanır.  Yolu 15 yıl önce bu çocuklarla kesişen bir psikolog olarak yolculukta öğrendiklerimi aynı yolda kullanmayı bir borç bilerek bu keyifli yolculuğu sürdürmekteyim.

Çocuğun gelişim özelliklerinin bilinmesi, yaşına uygun, “normal ya da normal olmayan(anormal) davranışın” ayırt edilmesi, çocuğun ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli oranda belirleyicidir. Anne-baba-çocuk üçgeninde ilişkinin biçimi, çocuğun bireysel özellikleri, anne-babanın kendi öznel çocuk yetiştirme biçimleri, ebeveynlik işlevleri gibi pek çok konu yaşanan problemlerin hazırlayıcısıdır.

Bu seanslarda her çocuk kendi özelinde ve gelişiminde değerlendirilerek ele alınır ve işlevsel ebeveyn becerilerinin kazandırılması yönünde aileye danışmanlık yapılır.

Çapa 3

Bireysel Terapi: Bireyin kendini tanıması, anlaması, geçmişini anlamlandırması, geleceğine umutla bakarak bugününü planlayabilmesi, yaşına uygun sorumlukları üstlenmesi gibi birçok konuda danışanın psikoterapistiyle çalışmasını bireysel seanslarda mümkün kılar.

Evlilik & Çift Terapisi: Evlilik ,yetişkin hayatında kadın ve erkeğin  yeni roller edinerek, hayatlarını birleştirdiği ,birbirlerine karşı sorumluklarının olduğu, kendi işleyişi içinde kuralları olan karmaşık bir ilişki sistemidir.

Evlilik öncesi çiftler ne kadar birbirlerini tanıyor olsalar da, evlilik kurumunun getirdiği yeni  rolleri(eş olma) sağlıklı ve dengeli bir şekilde üstlenme ve aile içi ilişkileri sürdürme konusunda desteğe ihtiyaç duyabilmektedirler. Terapi seansında her çiftin ihtiyacına göre çalışma alanı/alanları belirlenerek ele alınır.

Aile Terapisi: Toplumsal dokunun temel taşı olan aile kendi içinde işleyişi olan özel bir sistemdir. Bu sistemin sağlıklı işleyişinde ya da sorunların ortaya çıkışında  aile üyelerinin rolleri, ilişki biçimleri, etkileri, katkıları ve davranışsal özellikleri önemli oranda belirleyicidir.

Bu nedenle aile terapisinde kişisel roller, ilişki biçimleri, davranış örüntüleri,  sorunlara yaklaşım biçimi gibi sistemin sağlıklı işleyişini engelleyen/etkileyen pek çok konu aile özelinde ele alınarak çözülmeye çalışılır.

bottom of page